Pedagog

Pedagog szkolny jest osobą, która odpowiada za diagnozowanie problemów uczniów, rozwiązuje konflikty w społeczności szkolnej oraz wspiera pracę nauczycieli i wychowawców. W naszej szkole funkcję pedagoga pełni pan Maciej Najbor.

Maciej Najbor
poniedziałek9.00 – 14.00
wtorek9.00 – 13.00
środa9.00 – 14.00
czwartek9.00 – 13.00
piątek9.00 – 13.00

Główne zadania pedagoga w naszej szkole:

 • Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez:
  • obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy
  • rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą
  • rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizacja prelekcji i dyskusji na tematy ważne, interesujące młodzież
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiających młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu
 • Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie ich rodziców o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego
 • Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach
 • Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami, w przypadkach wykroczeń uczniów (np. naruszenie regulaminu szkoły lub praw)