Psycholog

Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom. W naszej szkole funkcję psychologa pełni pani Agnieszka Cinal-Sieńko.

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak
Agnieszka Cinal-Sieńko
poniedziałek8.30 – 14.00
wtorek8.30 – 14.00
środa8.30 – 14.00
czwartek8.30 – 14.00
piątek8.30 – 12.30

Główne zadania psychologa w naszej szkole:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
  • dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

Ponadto psycholog szkolny wspomaga wychowawców w budowaniu prawidłowych relacji między uczniami, pomaga rozwiązywać konflikty rówieśnicze.