Rekrutacja

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzona w formie papierowej w szkołach.

 • W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorą udział dzieci urodzone w 2018 roku.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkoły podstawowej biorą udział dzieci urodzone w roku 2017 roku.

Dokumenty związane z rekrutacją do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego (zgłoszenie lub wniosek) można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 lub skan wypełnionego dokumentu przesyłać na adres mailowy szkoły: sp5@wadowice.pl

Zgłoszenie wypełniają rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

Wniosek wypełniają rodzice rekrutujący dziecko do szkoły spoza obwodu i spoza gminy (patrz: rekrutacja uzupełniająca).

 • Wypełnione zgłoszenie/wniosek powinno być podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka;
 • Podpis złożony na zgłoszeniu/wniosku jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym;
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej;
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć;
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych
  i  niezakwalifikowanych do przyjęcia;
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna:
  • przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
  • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, liczbę punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów określają zapisy Uchwały Nr XXXIII/259/2017 z dnia 10 marca 2017 r., której treść jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Wadowicach: TUTAJ

Harmonogram rekrutacji

CzynnośćTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym04.03.2024 – 22.03.202430.04.2024 – 31.05.2024
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)do 26.03.2024do 04.06.2024
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
27.03.2024  05.06.2024
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia27.03.2024 – 29.04.2024  05.06.2024 – 17.06.2024   
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych30.04.2024  19.06.2024